Can not login gitlab use edge on macos

Thực sự tồi tệ khi tôi đã xoá hết cache trình duyệt và tôi đã phải bấm verify rất nhiều lần rù reload hay restart lại máy cũng không thể vào được gitlab. Trên safari thì nó vẫn hoạt động, nhưng edge thì không